Elsertifikat

Elsertifikater er en økonomisk støtteordning som gjør det mer lønnsomt for strømprodusenter å investere i produksjon basert på fornybare energikilder, som vann, vind, sol og bioenergi.  Elsertifikatmarkedet er felles for Norge og Sverige.

For å sikre økt produksjon av fornybar energi har Norge inngått en avtale med Sverige om et felles marked for elsertifikater. På denne måten vil vi få fram mer kraft som kan bidra til å fase ut fossil energi og dermed redusere utslippene av klimagasser.

Ordningen finansieres av strømkundene gjennom en elsertifikatkostnad i strømprisen. Elsertifikatkostnadene vil stige fram mot 2020, for deretter å avta til ordningen avvikles i 2035. Hvor mye den årlige elsertifikatkostnaden blir for strømkundene, avhenger av hvordan prisen på elsertifikatene utvikler seg.

Hvordan forvaltes pengene som forbrukerne betaler?

Pengene går til norske og svenske kraftprodusenter og brukes utelukkende til å finansiere anlegg som øker den fornybare strømproduksjonen. Dette kan være anlegg som benytter f.eks. vann, vind eller bioenergi, men også bølger og tidevann som kilde.

Hvem er ansvarlig for elsertifikatordningen?
Elsertifikatordningen forvaltes av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som igjen er underlagt Olje- og energidepartementet.
Les mer om Elsertifikater hos NVE