Isforhold

På grunn av vassdragsreguleringer vil det på regulerte innsjøer være endringer i isforholdene i forhold til uregulerte innsjøer.

Lomi
Lomi, Sulitjelmavassdraget
Kartene over våre regulerte innsjøer angir områder hvor isen på grunn av vassdragsreguleringen kan være usikker. Disse områdene er angitt ut fra en normal vintersituasjon og er merket med rødt eller rød skravering.
 
Husk at ferdsel på islagte innsjøer alltid vil være forbundet med en viss fare.
Kartene er derfor ingen garanti for at isen er trygg utenfor de merkede områdene. 

 

Oversikt over vassdrag påvirket av SKS sine vassdragsreguleringer:

Status pr. 18. februar 2019

 

Sulitjelmavassdraget.
- Alle høyereliggende innsjøer er islagt og ansees som trygge utenfor områder markert som usikre på iskartene.
- På Kjelvatnet og Dajavatnet er usikre områder markert med staker.
- På Øvrevatnet er usikre områder i Sjønståbukta, Nakkneset og Sketsjen markert med staker. 

Oldereidvassdraget

- Alle regulerte innsjøer er islagt og ansees som trygge utenfor områder markert som usikre på iskartene.
- På Gjømmervatnet er områder med usikker is markert med staker.

Sundsfjordvassdraget
- Alle høyereliggende innsjøer er islagt og ansees som trygge utenfor områder markert som usikre på iskartene.

Heggmovassdraget
- Heggmovatnet er islagt og vurderes som trygt  utenfor områder markert som usikre på iskartene.
 

 

For øvrig henviser vi til linken til NVE’s ismeldingsside for Nordland og Fjelltjenesten’s melding om forholdene i fjellet. Her kan man på isskolen finne informasjon om hvordan man sjekker isen.