Isforhold

På grunn av vassdragsreguleringer vil det på regulerte innsjøer være endringer i isforholdene i forhold til uregulerte innsjøer.

Lomi
Lomi, Sulitjelmavassdraget
Kartene over våre regulerte innsjøer angir områder hvor isen på grunn av vassdragsreguleringen kan være usikker. Disse områdene er angitt ut fra en normal vintersituasjon og er merket med rødt eller rød skravering.
 
Husk at ferdsel på islagte innsjøer alltid vil være forbundet med en viss fare.
Kartene er derfor ingen garanti for at isen er trygg utenfor de merkede områdene. 

 

Oversikt over vassdrag påvirket av SKS sine vassdragsreguleringer:

Status pr. 25.05.2020

Det er vår i fjellet.  Lavereliggende innsjøer har gått opp eller er i ferd med å gå opp. Høyereliggende innsjøer har fremdeles is, men av varierende kvalitet. Isene kan fremstå som tykke, men ha dårlig bæreevne. Spesiell oppmerksomhet må vises i god avstand til innløp og utløp.
 

 

For øvrig henviser vi til linken til NVE’s ismeldingsside for Nordland og Fjelltjenesten’s melding om forholdene i fjellet. Her kan man på isskolen finne informasjon om hvordan man sjekker isen.