Samfunn og bærekraft

SKS er en viktig bidragsyter til det «grønne skiftet» gjennom produksjon av fornybar vannkraft og levering av CO2 fri strøm til samfunnet.

SKS bygger energiløsninger for generasjoner, og vi baner vei for fornybarsamfunnet gjennom vår kjernevirksomhet. SKS er en av de viktigste næringslivsaktørene i Nordland fylke, og vi ønsker å drive vår virksomhet på en bærekraftig og etisk ansvarlig måte.

Storelvvatn kraftverkStorelvvatn kraftverk, Sulitjelmavassdraget

Vannkraften er en fornybarressurs som bidrar til at vi når klimamålene og skaper verdier og arbeidsplasser i Nordland. Nordland har naturgitte fortrinn som gjør oss godt rustet for omstillingen som må til for at Norge skal klare overgangen til nullutslippssamfunnet.

I over 60 år har SKS tatt sitt samfunnsoppdrag på alvor og gjennom utbygging av vannkraft medvirket til velferdsutviklingen.  

Utøvelse av samfunnsansvar i SKS innebærer at konsernet skal ivareta sosiale og miljømessige hensyn i driften. Samfunnsrollen skal utøves på en måte som bidrar til konkurransefortrinn både for selskapet og for eierne.

I samfunnet rundt oss skal vi jobbe og bo, vi skal vokse opp og vi skal bli gamle. I dette samfunnet skal vi oppleve og oppdage. Vi skal la oss engasjere og inspirere, vi skal aktiviseres og utfordres, vi skal ta vare på, og vi skal bygge nytt. Vi skal skape stolthet og tilhørighet – derfor:

  • støtter vi lag og foreninger innen idrett og kultur – aktører som skaper uforglemmelige og stole øyeblikk
  • støtter vi utdanningsinstitusjoner og stiftelser – alle med læring og kunnskap i fokus.
  • engasjerer vi oss i kunnskapsbedrifter og næringslivsfond – alle med formål om å skape et verdiskapende næringsliv.

SKS bidrar også til felleskapet gjennom betaling av store summer i skatter og avgifter til kommunene i Saltenregionen og Nordland fylkeskommune. Den Norske stat mottar også en betydelig andel av sum totale skatter og avgifter. Produksjonsselskapene i konsernet er forpliktet til å avgi konsesjonskraft og kvotekraft til berørte kommuner, Nordland fylkeskommune og lokale kraftselskaper.

Kvotekraften leveres til selvkost, mens konsesjonskraften leveres til en pris fastsatt av Olje- og energidepartementet.