Samfunnsregnskap

SKS-konsernet bidrar til felleskapet gjennom betaling av store summer i skatter og avgifter til kommunene i Saltenregionen og Nordland fylkeskommune. Den Norske stat mottar også en betydelig andel av sum totale skatter og avgifter.

Produksjonsselskapene i konsernet er forpliktet til å avgi konsesjonskraft og kvotekraft til berørte kommuner, Nordland fylkeskommune og lokale kraftselskaper.

Kvotekraften leveres til selvkost, mens konsesjonskraften leveres til en pris fastsatt av Olje- og energidepartementet.