Helse, miljø og sikkerhet

I SKS-konsernet er helse-, miljø- og sikkerhetsforhold en prioritert og integrert del av all virksomhet. Hensynet til fremdrift og økonomi skal ikke gå på bekostning av et forsvarlig og målsatt HMS-nivå.

SKS HMS

94,8 % friskhetsnærvær

HMS-tjenestens hovedoppgave er forebyggende HMS-arbeid. SKS har siden 2002, som den første i Nordland, vært en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA). Konsernet hadde i 2021 et totalt sykefravær på 5,2 % eller bedre sagt - et friskhetsnærvær i 94,8 %. 

Arbeidsmiljø

Konsernet legger stor vekt på å skape et godt og trygt arbeidsmiljø, der datterselskaper, linjeledelse og den enkelte arbeidstaker ansvarliggjøres i forhold til de målsettinger og planer som vedtas. Til å bistå i dette arbeidet har konsernet en koordinerende verne- og helsetjeneste (HMS-tjenesten) i stab som sammen med vår bedriftshelsetjeneste utøver sitt virke i samsvar med arbeidsmiljølovens intensjoner. HMS-tjenestens hovedoppgave er forebyggende HMS-arbeid. SKS har siden 2002 vært inkluderende arbeidslivsbedrift (IA-bedrift).

Sikkerhet og skader

SKS har som målsetting at virksomheten ikke skal forårsake ulykker med skader på menneskers liv og helse, ytre miljø eller anlegg og utstyr. Det gjennomføres arbeid med systematiske ROS-analyser for å unngå skader.
 
Ytre miljø

I SKS betraktes forurensninger og avfall som ressurser på avveie, og konsernet har etablert gode rutiner for håndtering av både utslipp og avfall. Generelt har konsernet lite forurensende virksomhet, og har lite eller ingen utslipp til luft eller sjø/vassdrag utover det som normal menneskelig aktivitet genererer. Forøvrig representerer ikke vår virksomhet vesentlig forurensning av det ytre miljø, men bidrar derimot positivt idet vannbasert produksjon av elektrisk energi ikke avgir klimagasser. Alt avfall kildesorteres og leveres til de respektive private og offentlige avfallsaktører, og prosessavløpsvann renses i samsvar med forurensningsmyndighetenes forskrifter.