Etiske retningslinjer i SKS

I SKS konsernet ønsker vi å ha et bevisst forhold til de valg og handlinger vi foretar oss i det daglige. Vi skal stå for beslutninger og uttalelser på en troverdig måte. Det vi gjør skal tåle offentlighetens lys.

Våre etiske retningslinjer gir oss støtte i denne sammenheng. Dersom vi kommer i situasjoner der det kan være tvil om vi handler i tråd med våre etiske retningslinjer tar vi kontakt med nærmeste leder eller andre støttefunksjoner. 

1 Forretningspraksis og samhandling med omverden 

Konsernets omdømme er avhengig av vår atferd. Alle medarbeidere og styremedlemmer i SKS skal ha en etisk god forretningsmessig omgang med SKS interessenter, herunder 
forretningsforbindelser, kunder, leverandører, eiere med flere. Vi respekterer grunnleggende menneskerettigheter og skal jobbe for at alle de vi samvirker med har anstendige arbeidsforhold.  

2 Etisk opptreden 

Etisk god opptreden innebærer at vi ivaretar konsernets integritet og troverdighet, følger lover og regler, ikke tolererer diskriminering, trakassering, rasisme, korrupsjon, kjøp/salg av seksuelle tjenester, misbruk av rusmidler, miljøforurensning eller annen uønsket atferd. Bærekraft og åpenhet skal vektlegges i vår daglige drift og utvikling av konsernet. Profilerte eiendeler (biler, utstyr og klær ol.) skal ikke benyttes på slik måte at det kan skade konsernets eller medarbeideres omdømme. Vi har verdiene våre i bakhodet når vi opptrer eksternt. 

3 Habilitet 

Medarbeidere som sitter i posisjoner/eierforhold i andre selskap, som handler-/ konkurrerer med SKS, må få sin habilitet vurdert slik at det forretningsmessige tillitsforholdet ikke skades. Medarbeidere som har engasjement i andre selskap/organisasjoner utenfor SKS plikter å klarere dette med arbeidsgiver. Vurdering av ansattes habilitet kan også være nødvendig i andre sammenhenger.  

4 Lojalitet 

Vi følger beslutninger som fattes, benytter de ressurser og systemer som er stilt til vår disposisjon, etterlever vår taushetsplikt og omtaler ikke konsernet eller noen medarbeidere i negative ordlag internt eller eksternt. Vi følger intern styrende dokumentasjon. Vi sier i fra dersom vi ser kritikkverdige forhold internt, eller hos samarbeidspartnere - og prater med og ikke om hverandre. En skal representere selskapet med en positiv innstilling.  

5 Arrangementer 

Ansatte kan delta på faglige arrangementer i regi av leverandører eller forretningsforbindelser, som ligger innenfor det en vil anse som normal forretningsmessig samhandling. SKS skal som hovedregel selv betale reise og opphold på slike arrangement. Ved deltakelse av medarbeiderens ektefelle/samboer skal medarbeideren dekke merkostnaden. 

6 SKS organiserer arrangementer for kunder eller andre forretningsforbindelser 

SKS skal ikke invitere til arrangementer som kan kaste mistanke over konsernet eller deltakere om at de har latt seg påvirke utilbørlig («smøre») til å favorisere konsernet. SKS arrangementer skal ha rammer som normalt ikke overstiger det skattemyndighetene vil anse som skattepliktig fordel for deltakerne. SKS skal akseptere at deltakere ønsker å 
dekke egen kostnad på arrangementer det inviteres til. 

7 Gaver og fordeler 

Gaver eller andre fordeler som tilbys eller tildeles, må være i samsvar med anerkjent 
god forretningsskikk, med hensyn til verdi, hyppighet og situasjonen for øvrig. Pengegaver skal ikke mottas eller tildeles fra/til eksterne leverandører, parter, kunder eller lignende. Alle gaver må rapporteres i henhold til gjeldende skatteregler. 

8 Varsling 

Dersom medarbeidere eller styremedlemmer kjenner til opptreden i strid med lovgivning, eller konsernets etiske retningslinjer har man plikt til å melde fra. Ansatte skal sikres trygghet og profesjonalitet, og skal håndteres i samsvar med konsernets varslingsrutiner i henhold til Arbeidsmiljølovens bestemmelser.