Etiske retningslinjer i SKS

Medarbeidere, myndigheter og kunder forventer i stadig økende grad at aktørene i arbeids- og forretningslivet har et bevisst forhold til konsekvensene av sine valg og handlinger. Aktivitetene bør tåle offentlighetens lys, og kontroversielle valg og beslutninger bør kunne begrunnes på en saklig måte.

I SKS har vi kontinuerlig fokus på etikk og bedriftskultur. Vi arbeider for god etisk tenkning og har et sett med 10 etiske regler som vi skal forholde oss til i det daglige.

1. Forretningspraksis og samhandling med omverden

Konsernets omdømme er avhengig av vår atferd. Alle medarbeidere og styremedlemmer i SKS skal ha en etisk god forretningsmessig omgang med SKS interessenter, herunder forretningsforbindelser, kunder, leverandører, eiere etc.

2. Etisk opptreden

Etisk god opptreden innebærer at vi ivaretar konsernets integritet og troverdighet, følger lover og regler, ikke tolerere diskriminering, rasisme, korrupsjon, kjøp/salg av seksuelle tjenester, bruk av ANT, miljøforurensning eller annen uønsket atferd. Profilerte eiendeler og klær (biler, utstyr og klær) skal ikke benyttes på slik måte at det kan skade konsernets eller medarbeideres omdømme.

3. Forretningsaktivitet utenfor selskapet

Medarbeidere som sitter i posisjoner/eierforhold i andre selskap, som handler med SKS, må vurdere habilitet i aktuelle saker på slik måte at det forretningsmessige tillitsforholdet ikke skades.

4. Lojalitet

Vi følger lover, regelverk og intern styrende dokumentasjon, følger beslutninger som er fattet, benytter de ressurser og systemer som er stilt til vår disposisjon, tier om sensitiv informasjon samt ikke omtaler SKS eller noen medarbeidere i negative ordlag til utenforstående. En bør representere konsernet med en positiv innstilling både i arbeidstid og fritid.

5. Deltakelse i politisk arbeid eller annet engasjement

SKS setter pris på engasjerte medarbeidere. Medarbeidere bør likevel vurdere sitt engasjement og habilitet i diskusjoner eller fora som omhandler eller kan få konsekvenser for SKS.

6. Arrangementer

Ansatte kan delta på faglige arrangementer i regi av leverandører eller forretningsforbindelser, som ligger innenfor det en vil anse som normal forretningsmessig samhandling. SKS skal som hovedregel betale reise og opphold.

7. SKS organiserer arrangementer for kunder eller andre forretningsforbindelser

SKS skal ikke invitere til arrangementer som kan kaste mistanke over selskapet eller deltakere om at de har latt seg påvirke utilbørlig (”smøre”) til å favorisere konsernet. Slike arrangementer skal ha rammer som normalt ikke overstiger det skattemyndighetene vil anse som skattepliktig fordel for deltakerne. SKS skal akseptere at deltakere ønsker å dekke egen kostnad på arrangementer som det inviteres til.

8. Ektefelle/samboer deltakelse på arrangementer

Ved deltakelse av medarbeiderens ektefelle/samboer skal medarbeideren dekke merkostnaden. Unntak fra dette skal godkjennes av adm. direktør eller styreleder for dennes vedkommende. Slike unntak vil normalt ha skattemessige konsekvenser i.h.t. gjeldende skatteregler.

9. Gaver og fordeler

Gaver eller andre favører som tilbys eller tildeles, må være i samsvar med anerkjent god forretningsskikk, med hensyn til verdi, hyppighet og situasjonen for øvrig. Pengegaver skal ikke mottas eller tildeles.


10. Varsling

Dersom medarbeidere eller styremedlemmer kjenner til opptreden i strid med de etiske retningslinjene har man plikt til å melde fra. Ansatte skal sikres trygghet og profesjonalitet, og skal håndteres i samsvar med AML’s §§2-4 og 2-5.