Styret godkjenner kjøp av aksjer i Sjøfossen Energi AS

Konsernstyret i SKS har gitt tilslutning til at selskapet kjøper Gildeskål og Beiarn kommuners samlede aksjeposter i Sjøfossen Energi AS.

 Kommunestyrene i Gildeskål og Beiarn vedtok 5. mars i år å akseptere SKS’ bud på aksjene i kraftselskapet Sjøfossen Energi AS.


Strategisk viktig

Styreleder i SKS, Ivar J. Kristiansen- Konsernstyret er tilfredse med oppkjøpsplanene som er strategisk viktige for en industriell satsning innenfor SKS’ kjerneområde. Det er en krevende prosess og vil være en kostbar investering. Det er likevel et strategisk viktig veivalg, sier styreleder i SKS, Ivar Kristiansen.

- Investeringen vil være et viktig ledd i SKS’ strategiplan for fremtidig vekst og utvikling av SKS-konsernet. Planene er godt fundamentert ut fra et forretningsmessig og industrielt perspektiv. Aksjekjøpet vil styrke Salten som kraftsenter og bidra til økt verdiskapning i regionen, sier Leif Finsveen, konsernsjef i Salten Kraftsamband AS.

Sjøfossen Energi AS driver primært vannkraftproduksjon og eier fem vannkraftverk med samlet årsproduksjon på ca. 90 GWh. I tillegg driver konsernet omsetning av elektrisk kraft og tjenesteyting i tilknytning til produksjon. Foruten morselskapet består konsernet av datterselskapene Helgeland Småkraft AS, Sjøfossen Næringsutvikling AS og Beiarkraft AS.

Sjøfossen Energi AS er organisert som aksjeselskap og er eid av Gildeskål kommune (43,2 %), Beiarn kommune (25,4 %), samt private aksjonærer (31,4 %). Selskapet har 34 ansatte og har sitt hovedkontor på Inndyr i Gildeskål kommune.

Sjøfossen Energi AS er eier av Salten Kraftsamband AS med 14 % aksjeandel.


Kontaktpersoner:

Leif Finsveen, konsernsjef, Salten Kraftsamband AS
mob: (+47) 911 68 440

Ivar Kristiansen, styreleder, Salten Kraftsamband AS
mob: (+47) 992 44 895