Referansegruppe for sektoranalyse av fornybar energi

Nærings- og handelsdepartementet (NHD) har gitt Analyse & Strategi AS i oppdrag å gjøre en sektoranalyse av fornybar energi-sektoren i Nord-Norge.

Bakgrunnen er at NHD gjennomfører en kunnskapsinnhenting om virkninger av en økt satsing på økonomisk verdiskaping innenfor en rekke næringer i Nordland, Troms og Finnmark. Kunnskapsinnhentingen dekker ulike næringer og problemstillinger, og skal synliggjøre potensialet for verdiskaping i næringene hver for seg og samlet.

 
Selskapene Analyse & Strategi AS gjennomfører sektoranalyse av fornybar energi i Nordland, Troms og Finnmark i samarbeid med Kunnskapsparken i Bodø AS og Multiconsult AS. Det overordnede formålet med analysen er å kartlegge sektoren, og vurdere potensialet for verdiskaping på mellomlang sikt (2030) og lang sikt (2050 og 2100), med vekt på 2030. Fornybar energi vil i analysen omfatte både elektrisk kraft, varmeproduksjon og potensiell produksjon av drivstoff. Videre legges det til grunn en definisjon av at næringssektoren «fornybar energi» deles inn i følgende bransjer:
 

Assisterende direktør i SKS Produksjon, Rune Stensland (bildet) deltar i prosjektets referansegruppe.