Prøvefiske i Sulitjelma og Gjømmervatnet

I august 2018 ble det på vegne av SKS Produksjon gjennomført prøvefiske i Sulitjelmavassdraget, samt i Gjømmervatnet i Misvær. Prøvefisket kom i stand etter en avtale mellom Fylkesmannen i Nordland, SKS Produksjon og interessentene ved Gjømmervatnet.

Fiskeutsett_ørret
Salmo trutta

SKS Produksjon har pålegg om utsetting av ørret i flere innsjøer i Sulitjelma og Misvær. Formålet med undersøkelsen var å vurdere om antall fisk som settes ut er riktig, samt å vurdere bestandsstatus og eventuelle andre tiltak.

I Sulitjelmavassdraget ble det gjennomført prøvefiske i totalt 10 innsjøer; Balvatnet, Coarvi,  Øvre Dorro, Nedre Dorro, Rundvatnet, Risevatnet, Kjelvatnet, Emmavatnet, Dajavatnet og Lomivatnet. Fellers for alle innsjøene er at de i større eller mindre grad er påvirket av vassdragsregulering. Resultatene viser at fiskebestandene i hovedsak er gode og resultatene er i stor grad like som ved tidligere undersøkelser.

Balvatnet har en noe tynn bestand med hovedvekt av utsatt fisk. Utsettingene her bør fortsette som før. Det kalde vannet i Balvatnet gjør at fisken vokser sakte og det er lite stor fisk i fangstene.

I Øvre og Nedre Dorro er det gode bestander. Bestandene skiller seg fra hverandre ved at det i Øvre Dorro er en hovedvekt av utsatt fisk. I Nedre Dorro var det kun en liten andel utsatt fisk i fangstene. Dette viser at fiskeutsettingene bør fortsette som tidligere i Øvre Doarro, men at det kan være aktuelt å begrense utsettingene i Nedre Doarro.

Coarvi, Risevatnet, Dajavatnet, Emmavatnet og Kjelvatnet har god rekruttering og fiskebestandene er jevnt over gode.  Uttaket av settefisk fra Balvasselva virker ikke negativt på fiskebestandene.  I Kjelvatnet ble det fanget veldig lite stor fisk, noe som kanskje tyder på for stort uttak av stor fisk.

I Lomivatnet hvor det kun er røye viser resultatene en splittet bestand med mye småfisk og noen store individer.

 Lomirøye

I Gjømmervatnet var et målene å finne ut om marflobestanden tåler reguleringen. Analyser av resultatene viser at marflo er hoveddietten til ørreten. Flere ørreter hadde magene proppfulle med marflo. Det kan dermed konkluderes med at marfloen tåler reguleringen av innsjøen godt. Det ble imidlertid fanget altfor få fisk til å si noe om utsettingene er på riktig nivå, og det skal derfor gjøres et nytt prøvefiske i 2019.

Ørret Marflo

Les hele rapporten fra prøvefisket her.