Konsesjon til ny trafostasjon i Salten

NVE gir Statnett SF løyve til å bygge en ny Salten trafostasjon i Sørfold kommune i Nordland. Stasjonsområdet er på omlag 37 dekar, og det vil bli bygd en ny veg på omlag 1,5 kilometer.


Statnett beskriver den nye stasjonen som viktig for å sikre strømtilførselen mellom Nord-Norge og Midt-Norge, og for å åpne for utmating av fornybar kraft på overliggende nett. Statnett begrunner søknaden med at dagens anlegg ble etablert som en midlertidig løsning på slutten av 1980-tallet, og ikke tilfredsstiller dagens krav til en transformatorstasjon i sentralnettet. Statnett beskriver at stormen Narve i 2006, og andre feilhendelser, har vist at kraftsystemet i området er sårbart.
 

Dagens løsning gir ikke mulighet for å dele ledningsstrekningen Syartisen - Salten —Kobbelv. Eventuelle feil på denne strekningen går utover forsyningssikkerheten i Nord-Norge og Midt-Norge. Området under Salten transformatorstasjon er normalt et overskuddsområde og transformatoren går periodevis i fullastet. Det er planer om ca. 60 MW ny kraftproduksjon som vil mates inn mot Salten.

Les mer (ekstern lenke)