Godt årsresultat for SKS

Sterk prisoppgang på kraft og internt kostnadsforbedring bidrar til et forbedret resultat for Salten Kraftsamband.

SKS adm.bygg

Konsernregnskapet viser en omsetning på 827 MNOK og et driftsresultat på 420 MNOK. Resultat før skatt er på 360 MNOK. Resultat etter skattekostnad ble 128 MNOK mot 44 MNOK i 2017. Justert for poster som ikke føres over resultatet gir konsernet et totalresultat på 29 MNOK i 2018.

Sten-Rune BrekkeKraftig prisoppgang
- Den positive utviklingen av konsernresultatet er en følge av kraftig prisoppgang på el.kraft fra sommeren og utover høsten 2018. I tillegg ser vi effekten av en betydelig kostnadsforbedring gjennom blant annet interne omstillingsprosesser, sier Sten-Rune Brekke, konsituert konsernsjef i SKS.

- Kraftproduksjonen ble 2171 GWh som er på nivå med et normalår for konsernets 20 vannkraftverk. Konsernets årsresultat er som tidligere år preget av høye innmatingskostnader og et voldsomt skattetrykk, sier Brekke.

30 millioner i eierutbytte
Morselskapet i konsernet, Salten Kraftsamband AS har et resultat etter skatt på 91 MNOK. Generalforsamlingen har vedtatt at det for 2018 utbetales 30 millioner kroner i eierutbytte.

SKS er eid av Bodø (40%) og Fauske kommuner (13,33%), Jämtkraft AB (23,67%), Nordlandskraft AS (14%), Bodø Energi AS (6,27%) og Bodø kommunale pensjonskasse (2,73%).


Kontakt
Sten-Rune Brekke, konstituert konsernsjef, Salten Kraftsamband AS
mobil:    906 00 751
e-post:  sten-rune.brekke@sks.no