Forlenget byggefrist

SKS har mottatt forlenget byggefrist for Krutåga og Mølnhusbekken kraftverk innen juni 2028.

krutåga

Gjeldende konsesjon for begge prosjektene ble gitt 15.juni 2018 med frist for byggestart innen 5 år. 
I og med at byggestarten ble utsatt, ble det søkt om forlenget byggefrist. Etter en kort høringsrunde, har NVE nylig vedtatt å forlenge byggefristen med 5 år til 15.06.2028.

NVE begrunner vedtaket med at det ikke foreligger ny informasjon som tilsier at søknadene om forlenget byggefrist bør avslås.

Konsesjonene omfatter også bygging av nødvendige nettanlegg til Varntresk trafo og tilkobling til Statnett sin 220 kV linje mellom Norge og Sverige.

Status i prosjektene er at Mølnhusbekken kraftverk er under planlegging og prosjektering, med mål om investeringsbeslutning i løpet av juni 2023. 

Når det gjelder Krutåga er planen at beslutning om videre planlegging og prosjektering skal tas i løpet av året.