Årsresultat 2013 | Salten Kraftsamband AS

Konsernregnskapet for 2013 ble lagt frem under generalforsamling 5. juni.

Konsernregnskapet viser en omsetning på 967 MNOK, driftskostnader på 745 MNOK  og
driftsresultat på 222 MNOK. Ordinært resultat før skatt er på 172 mill.kr. Skattekostnaden er på 129 MNOK og resultat etter skatt og minoritetsinteresse er på 51,2 MNOK.

Morselskapet har et resultat etter skatt på 52,4 MNOK, tilsvarende tall for 2012 var 133,5
MNOK. Reduksjon i resultatet skyldes lavere disponeringer fra datterselskapene.

- Konsernets økonomiske resultat må karakteriseres som noe svakere enn forventet ut fra en
målsetting om stabilitet og forutsigbarhet i de årlige inntektene, sier Leif Finsveen,
konsernsjef i Salten Kraftsamband AS.

Redusert kraftproduksjon
Kraftproduksjonen har vært betydelig lavere enn i 2012, mens kraftprisen har vært noe
høyere enn foregående år. Brutto kraftproduksjon i konsernet var 1768  GWh, noe som er
337 GWh lavere enn produksjonen i 2012. Områdepris for Nord-Norge har vært 30,07
øre/KWh mot 23,3 øre/KWh i 2012. Tilsiget til magasinene har vært 2 % mindre enn normalt.

Utbytte til eierne
Generalforsamlingen har besluttet å utdele utbytte på 50 mill. kr for regnskapsåret 2013.
Årsmeldingen kan leses i sin helhet via www.sks.no

Endringer i SKS’ konsernstyre
Under generalforsamlingen ble det vedtatt to endringer i styresammensetningen. Fra Troms Kraftforsyning og Energi AS overtar Semming Semmingsen etter Anna Maria Aursund. Fra Nordland Næringsvekst AS overtar Frank J. Berg etter Terje Stabæk.

Konsernstyret består for øvrig av Ivar J. Kristiansen (styreleder), Torny Pedersen (styrets nestleder), Karin Lisbeth Bjune Sveen, Stig Wiik og Per Arne Berg Mathisen.


Kontaktperson:
Leif Finsveen, konsernsjef, Salten Kraftsamband AS
mob: 911 68 440 | e-post: leif.finsveen@sks.no

Se SKS' nettbaserte årsmelding