Akseptabelt årsresultat for SKS

Fordelaktige kraftpriser og sunn drift bidrar til et årsresultat Salten Kraftsamband ser seg fornøyd med.

Konsernregnskapet viser en omsetning på 690 MNOK og et driftsresultat på 331,5 MNOK. Resultat før skatt er på 236,7 MNOK. Resultat etter skattekostnad ble 63,3 MNOK mot 127,6 MNOK i 2018. Justert for poster som ikke føres over resultatet gir konsernet et totalresultat på 217,1 MNOK i 2019.

God drift

- Året 2019 var for SKS og kraftbransjen for øvrig påvirket av fordelaktige kraftpriser og naturgitte forhold. Med dette, og i kombinasjon med god og rasjonell drift, kan SKS presentere et resultat vi anser for akseptabelt, sier Liina Veerme, konsernsjef i SKS.

- Total kraftproduksjonen i konsernet ble 1934 GWh som er noe lavere enn ved et normalår og 237 GWh mindre enn i 2018.  Konsernets årsresultat er som tidligere år preget av høye innmatingskostnader og et voldsomt skattetrykk, sier Veerme.

 

SKS årsrapport 2019

 

25 millioner i eierutbytte

Morselskapet i konsernet, Salten Kraftsamband AS har et resultat etter skatt på 38,8 MNOK. Generalforsamlingen har vedtatt at det for 2019 utbetales 25 millioner kroner i eierutbytte.

SKS er eid av Bodø (40%) og Fauske kommuner (13,33%), Jämtkraft AB (23,67%), Nordlandskraft AS (14%), Bodø Energi AS (6,27%) og Bodø kommunale pensjonskasse (2,73%).Kontakt

Liina Veerme, konsernsjef, Salten Kraftsamband AS
mobil:   476 68 248
e-post: liina.veerme@sks.no
 

Liina Veerme
Liina Veerme, konsernsjef Salten Kraftsamband