Elsertifikater

Formålet med elsertifikatordningen er å øke andelen fornybar kraftproduksjon, som vann, vind, sol og bioenergi.

Elsertifikatordningen finansieres over strømregningen ved at strømkundene pålegges å kjøpe elsertifikater for en bestemt andel av forbruket sitt hos kraftleverandøren.

Bakgrunnen for ordningen er et ønske om økt kraftproduksjon basert på fornybare energikilder, som vann, vind, sol og bioenergi. Dette er bra for klimaet, bedrer forsyningssikkerheten og bidrar til økt verdiskaping.

Elsertifikatordningen innføres nå fordi Norge og Sverige er kommet fram til en avtale om et felles marked. Ordningen er også et ledd i Norges oppfølging av EUs fornybardirektiv. Ordningen trådte i kraft fra 1. januar 2012, og er vedtatt av Stortinget gjennom Lov om elsertifikater og forskrift om elsertifikater.

 

Elsertifikater - en støtteordning for fornybar kraft.

For å sikre økt produksjon av fornybar energi har Norge inngått en avtale med Sverige om et felles marked for elsertifikater fra og med 1.1.2012. På denne måten vil vi få fram mer kraft som kan bidra til å fase ut fossil energi og dermed redusere utslippene av klimagasser.

Se film om elsertifikater

 

Hvor lenge skal vi betale for elsertifikater?

Sertifikatordningen ble innført 1. januar 2012 og vil vare til 31. desember 2035

 

Hvor mye koster dette?

Kostnaden for en husholdning med et årlig forbruk på 20 000 kWh ble ca. 150 kroner i 2012

Elsertifikatkostnadene vil stige fram mot 2020, for deretter å avta til ordningen avvikles i 2035. Hvor mye den årlige elsertifikatkostnaden blir for strømkundene, avhenger av hvordan prisen på elsertifikatene utvikler seg.

Beregnet kostnad for en husholdning med et årlig forbruk på 20 000 kWh forventes å bli ca 900 kroner i 2020

 

Hvordan forvaltes pengene som forbrukerne betaler?

Pengene går til norske og svenske kraftprodusenter og brukes utelukkende til å finansiere anlegg som øker den fornybare strømproduksjonen. Dette kan være anlegg som benytter f.eks. vann, vind eller bioenergi, men også bølger og tidevann som kilde.

 

Hvem er ansvarlig for elsertifikatordningen?

Elsertifikatordningen forvaltes av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som igjen er underlagt Olje- og energidepartementet.

 

Mer informasjon om NVEs rolle og arbeid med elsertifikater finner du HER  (ekstern lenke)

El.sertifikater